หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมการยกระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เข้าสู่ระดับสากล          ที่หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย H.E. Mr. Mark Gooding OBE ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย เทคโนโลยีชลบุรี เนื่องจากได้ให้ความสนใจในการยกระดับอาชีวศึกษา เข้าสู่ระดับสากล รวมไปถึงการพัฒนากำลังคนตามมาตรฐานสากล ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานและร่วมเข้าให้การต้อนรับในครั้งนี้
โดยท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ยังได้เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 คนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี อีกด้วย และในส่วนของการประชุมในครั้งนี้จะมีความร่วมมือทางการศึกษาด้านนานาชาติในอีกหลายด้าน ระบบการบริหารจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในยุค Disruption Change ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นต่อการจัดการศึกษาโดยมียุทธศาสตร์เชิงรุกในการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติอีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถพิเศษทางด้านภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล สอดคล้องความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและรองรับต่อการพัฒนาประเทศในพื้นที่ EEC ซึ่งจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC มีความหลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร การบริหาร และการขนส่ง อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th