หน้าหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเราเทศบาลเมืองแสนสุขจัดโครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 10          ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานเปิดโครงการ รักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล คณะครู นักเรียน เข้าร่วมงาน
สำหรับโครงการ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นความมุ่งมั่น และตั้งใจของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองแสนสุข ที่ได้อุดหนุนงบประมาณจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ให้ทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกๆปี ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น สำหรับเด็กนักเรียน โดยได้รับแว่นสายตา สำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตา ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ยังไม่ได้รับการดูแล และแก้ไขเท่าที่ควร เนื่องจากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมาก มองเห็นไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียน และการดำเนินชีวิต ไม่ได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาเท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กด้อยโอกาสในหลายๆด้าน ทั้งในด้านการศึกษาการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทางเทศบาลเมืองแสนสุข จึงจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ที่มีปัญหาความผิดปกติเรื่องสายตา ได้รับการส่งเสริมการมองเห็น ให้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่ดี สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น จำนวน 211 คน และพบว่ามีนักเรียนที่สายตาผิดปกติได้รับมอบแว่นสายตาจำนวน 200 คน


 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–––––––––
www.ชลบุรีบูรพา.com © All Rights reserved 2016 Contact us. หมู่บ้านปรารถนา 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Tel. 086 313 4015
Email : kai_bangsaen13@hotmail.co.th